• Polityka prywatności

Polityka Prywatności sklepu www.galicyja.pl

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kontrahent firmy Bartosz Tesławski Działalność Usługowo - Handlowa
 2. Definicje
  • Sprzedawca – Bartosz Tesławski D.U.H. z siedzibą w Warszawie, ul. Promyka K. 3/148, 01-604 Warszawa wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 144415525, NIP 7010221114.
  • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.galicyja.pl
  • Użytkownik Sklepu – każda osoba, która wchodzi na stronę internetową Sklepu lub którąkolwiek z jego podstron.
  • Kontrahent - każdy podmiot zawierający ze Sprzedawcą umowę kupna lub sprzedaży towarów i usług.
  • Zamówienie - oświadczenie woli Kontrahenta składane i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 3. Administratorem danych osobowych Kontrahentów w rozumieniu Ustawy OODO jest Sprzedawca.
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przestrzega zasad ochrony prywatności Kontrahentów przewidzianych w przepisach o ochronie danych osobowych (w szczególności w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
 5. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Kontrahentowi praw należy skontaktować się ze Sprzedawcą:
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego
  • pod numerem telefonu +48 608 466 245
  • z Inspektorem Ochrony Danych: drogą mailową na adres: biuro@galicyja.pl

Zakres i cel zbieranych danych

Rejestracja konta Kontrahenta

Zakres zbieranych danych. W celu rejestracji nowego Kontrahenta Sprzedawca zbiera dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres korespondencyjny. Zbierana jest również historia zamówień, szczegóły zamówionych produktów oraz prowadzona jest statystyka sprzedaży.

Podstawa prawna. Każdy kontrahent będący osobą fizyczną przy rejestracji nowego konta klienta jest zobowiązany do akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności, w których wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO.

Obsługa i realizacja zamówień

Zakres danych. W tym celu Sprzedawca może przetwarzać niektóre dane osobowe Kontrahenta – osoby fizycznej podane przez Kontrahenta, takie jak: w przypadku rezerwacji - imię i nazwisko, adres - w przypadku zamówienia - imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, lub inne dane podane przez Kontrahenta.

Podstawa prawna. Przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania umowy pomiędzy Sprzedawcą, a osobą, której te dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Zakres danych. W tym celu Sprzedawca może przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Kontrahenta, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres dane dotyczące korzystania z jej usług lub zamówionych towarów, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna. Prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania, rozpatrywanie reklamacji

Zakres danych. W tym celu Sprzedawca może przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Kontrahenta, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, historię zamówień będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna. Prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Kontrahentami opartych na rzetelności i lojalności.

Równowaga Interesów. Po zważeniu interesu Sprzedawcy oraz interesów, praw i wolności Kontrahentów Sprzedawca uznała, że zbierane przez niego dane osobowe stanowią niezbędne minimum wymagane przy prowadzeniu działalności handlowej. Ich zbieranie ma na celu jedynie legalne i sprawne funkcjonowanie Sprzedawcy oraz zaspokajanie potrzeb Kontrahentów.

Sprzedawca gwarantuje wdrożenie odpowiednich gwarancji ochrony prywatności Kontrahenta, a mianowicie:

 • Sprzedawca nie zbiera ani nie przetwarza danych wrażliwych dotyczących Kontrahentów.
 • Sprzedawca szanuje wolę Kontrahenta i ułatwia mu realizację jego praw zagwarantowanych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych. Sprzedawca gwarantuje możliwość wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych drogą mailową, realizacja prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich usuwania i poprawiania, a także realizację „prawa do bycia zapomnianym” o ile pozwala na to interes Kontrahenta i Sprzedawcy.

Składanie zamówienia.

W przypadku, gdy składane jest zamówienie Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kontrahenta niezbędne dla jego realizacji. Udostępnia je również firmie kurierskiej lub poczcie w celu realizacji dostawy zamówienia, w tym momencie administratorem danych osobowych zostaje firma kurierska lub poczta. Sprzedawca zachowuje dane osobowe na cały okres trwania umowy oraz okres trwania gwarancji, w celu realizacji uprawnień Kontrahenta do egzekwowania gwarancji.

Udostępnianie dalej danych osobowych Kontrahentów.

Sprzedawca przekazuje dane osobowe Kontrahentów następującym kategoriom odbiorców:

 • Firmy kurierskie i spedycyjne. Sprzedawca przekazuje dane osobowe kontrahentów – osób fizycznych firmom kurierskim i spedycyjnym oraz poczcie, z którymi współpracuje w celu realizacji dostaw zamówionych przez Kontrahentów produktów. Firmy te przetwarzają dane w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia.
 • Dostawcy usług, którym Sprzedawca przekazuje dane osobowe podmiotom, które podlegają jej poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające).
 • Podmioty przetwarzające. Sprzedawca korzysta z usług z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe Kontrahentów wyłącznie na jej polecenie. Świadczą oni usługi księgowe oraz prawne względem Sprzedawcy.
 • Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).. Niektórzy spośród dostawców Sprzedawcy mają siedzibę poza terytorium EOG.
 • Organy państwowe. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać dane osobowe Kontrahentów na żądanie uprawnionych organów państwowych, w szczególności prokuratury, Policji, PUODO, UOKiK, URE.

Przechowywanie danych osobowych.

 • Dane osobowe Kontrahentów – Osób Fizycznych przechowywane są dla celów realizacji zamówień oraz innych usług zgodnie z Regulaminem,
 • Dane Kontrahentów – Osób fizycznych Sprzedawcy przetrzymywane są przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku za produkty i usługi zakupione od Sprzedawcy. Wymóg ten wynika z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej.

Uprawnienia Kontrahenta w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Firma Bartosz Tesławski D.U.H. zapewnia realizację uprawnień Kontrahentów określonych w przepisach o ochronie danych osobowych (w szczególności w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

 • Sprzedawca gwarantuje realizację tych praw poprzez zgłaszanie żądań za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Każdy Kontrahent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: biuro@galicyja.pl lub zadzwonić pod numer telefonu +48 608 466 245

Prawo do cofnięcia zgody Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Każdy Kontrahent ma prawo cofnąć wszystkie zgody, których udzielił Sprzedawcy z chwilą zawierania z nią umowy.

 • Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych będzie miało skutek od momentu wycofania zgody i nie będzie miało wpływu na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych przed cofnięciem zgody, jeżeli dane były przetwarzane zgodnie z prawem.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych Podstawa prawna: art. 21 RODO.

Kontrahent może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych, także w momencie, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Sprzedawcy.

 • W sytuacji, gdy sprzeciw wobec wykorzystywania danych okaże się zasadny, Sprzedawca usunie dane Kontrahenta wobec wykorzystywania których wniósł sprzeciw. 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) Podstawa prawna: art. 17 RODO.

Każdy Kontrahent ma prawo żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych wykorzystywanych przez Sprzedawcę. Żądanie usunięcia wszystkich danych będzie skutkowało ich całkowitym usunięciem, za wyłączeniem danych niezbędnych do realizowania umów i wykorzystywania praw należnych Sprzedawcy.

 • Kontrahent ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  • Wycofano określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę Kontrahenta;
  • Dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  • Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Pomimo żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Sprzedawca rezerwuje sobie prawo do zachowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię zamówień.

Prawo dostępu do danych. Podstawa prawna: art. 15 RODO

Każdy Kontrahent ma prawo uzyskać od Sprzedawcy potwierdzenie, czy Sprzedawca przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących mu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych Podstawa prawna: art. 16 RODO

Każdy Kontrahent będący osobą fizyczną posiada prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Kontrahent ma prawo żądać od Sprzedawcy sprostowania i/lub uzupełnienia danych, jeżeli są one niekompletne.

Prawo do przenoszenia danych. Podstawa prawna: art. 20 RODO

Każdy Kontrahent ma prawo otrzymać od Sprzedawcy swoje dane osobowe i przekazać je do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych. Może również żądać, aby Sprzedawca przesłała dane osobowe w jego imieniu, o ile jest to technicznie możliwe.

Realizacja żądań Kontrahentów

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji żądań Kontrahentów w zakresie przetwarzania danych osobowych w ciągu miesiąca po otrzymaniu żądania. Jeżeli z przyczyn technicznych lub z uwagi na złożoność lub liczbę żądań zachowanie tego terminu będzie niemożliwe, Sprzedawca wykona je w ciągu kolejnych 2 miesięcy. Kontrahent zostanie uprzednio poinformowany o planowanym przedłużeniu terminu.   

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

 • Każdy Kontrahent ma prawo zgłaszać skargi, zapytania i wnioski dotyczące wykorzystywania przez Sprzedawcę jego danych osobowych oraz realizacji uprawnień przysługujących mu w związki z przestrzeganiem polskiego i europejskiego prawa.
 • Na wszelkie działania Sprzedawcy w zakresie zbierania i przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany w polityce prywatności.

Sprzedawca rezerwuje sobie prawo do zmieniania i uzupełniania Polityki Prywatności. O wszelkich zmianach Sprzedawca będzie informować Kontrahentów za pośrednictwem strony poczty elektronicznej. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Kontrahentowi zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.

Polityka COOKIES

 • Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Sprzedawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.